Lt En
Įgyvendinti projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas,

įgyvendinimo laikotarpis,

paramos sutartis             

                                                  

Rėmėjas, projekto

vertė,paramos suma, Lt

                                               

Trumpas projekto

aprašymas

                         

              

Pastabos

1.

„Mes atstovaujame

Šilalės rajoną“ ,

sutarties Nr. B6-369

Šilalės rajono

administracija,

paramos suma 2000 Lt

Lietuvos ir

bendruomenių vėliavų

įsigijimui, sudalyvavimui

sąskrydyje

Įgyvendinta, atsiskaityta su Šilalės rajono administracija.

2.

„Šilalės rajono kaimo

vietovių plėtros

strategijos siekiant

gyvenimo kokybės

gerinimo, rengimas“,

įgyvendinimo laikotarpis 2008 09

08 –2009 12 31, sutarties

Nr. PVII2-7-08-1

Lietuvos kaimo plėtros

2007-2013 m. programos

priemonės „Parama VVG

veiklai, įgūdžiams įgyti ir

aktyviai pritaikyti“

antrosios veiklos sritį

„Techninė parama kaimo

vietovių studijoms atlikti,

vietos plėtros strategijoms

rengti ir (arba) atnaujinti,

asmenims, rengiantiems

arba atnaujinantiems vietos

plėtros strategiją, mokyti“,

paramos suma 69 056 Lt

Parengta „Šilalės

rajono kaimo vietovių

plėtros strategija“

Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.

3.

„Šilalės rajono

partnerystės VVG

patalpų sutvarkymas“,

įgyvendinimo laikotarpis

2008 10 09 –2009 07 09,

sutartiesNr. KB/08-79

Lietuvos valstybės

biudžetas, Valstybės parama

kaimo bendruomenėms ir

vietos veiklos grupių veiklai

remti, paramos suma 25

000 Lt

Suremontuotos Šilalės

r. VVG patalpos

Nepriklausomybės g. 1.

Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.

4.

„Biuro baldų remontas“

Įgyvendinimo laikotarpis 2009m.,

sutarties Nr.B6-119(P)

Šilalės rajono savivaldybės

administracija, paramos

suma 1 600 Lt

Suremontuoti biuro

baldai

Įgyvendinta, atsiskaityta Šilalės r. Savivaldybės administracijai.

5.  

„Bendradarbiaudami ir          bendraudami -

mes galime daug“,        įgyvendinamas

laikotarpis 2011 02 22 – 2011 12 22

 

Lietuvos kaimo plėtros,     Lietuvos kaimo plėtros

2007-2013 m. programos       priemonės „Techninė        pagalba“ veiklos srities      „Nacionalinis kaimo tinklas“, projekto vertė 20 tūkst. Lt.

 

Atliekamas tyrimas, kurio metu siekiama išsiaiškinti vietovės

išskirtinį kulinarinį paveldą ir ypatumus, kuriuos būtų galima

plėtoti. Tyrimo rezultatai aptariami baigiamojoje konferencijoje, viešinimas

padalomąją medžiaga bei internetinėje VVG svetainėje.

 

 

 Atliktas tyrimas,       rezultatai pristatyti    baigiamojoje konferencijoje 2011-06-03 (tyrimo rezultatus galite rasti čia). Atsiskaityta su NMA.
6. ,,Krašto pažinimas - investicija į ateitį", įgyvendinimo laikotarpis 2011 08 01 - 2012 07 31 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba" veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas". Projekto vertė 15 tūkst. Lt.
Atliekamas tyrimas, kurio rezultatai pristatomi baigiamojoje konferencijoje. Įgyvendinta, Atsiskaityta su NMA.
7. "Krašto vizija kaimo jaunimo      akimis" Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013m.programos priemonę "Techninė pagalba". Projekto vertė 20 tūkst. Lt 
Atliekamas tyrimas (apklausa) kurio metu siekiama išsiaiškinti kaip kaimo jaunimas mato Šilalės kraštą ateityje ir kaip juos įtraukti į krašto plėtros procesus. 

Atliktas tyrimas, rezultatai pristatyti baigiamojoje konferencijoje 2013-02 01,

Atsiskaityta su NMA.

8. Tinklo valdymas Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos kryptis "Tinklo valdymas".
Tinklo narių kelionė ir į kitus renginius susijusius su Tinklo veikla, konferencijų rengimas susijusius su kaimo plėtros programų įgyvendinimu. Atsiskaityta su NMA.
9.

„Siekime žinių – tikslų

įgyvendinimui“, įgyvendinimo

laikotarpis 2011 01 10 – 2013 10 30,

2011 02 08 d. sutartis Nr. 4PV-KT-

10-1-003226

 

Lietuvos kaimo plėtros         2007-2013 m. programos       priemonės „Parama VVG       veiklai, įgūdžiams įgyti ir      aktyviai pritaikyti“ veiklos

sričių „Parama vietos           plėtros  strategiją              įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir        „Parama potencialių vietos 

projektų vykdytojų, esančių   VVG teritorijoje aktyvumui    skatinti“ projekto vertė 300 tūkst. Lt.

 

VVG valdybos, jos       narių ir strategiją      administruojančių

narių, bei potencialių    vietos   

 projektų pareiškėjų     gebėjimų,        kompetencijos, įgūdžių

stiprinimas ir               mokymas.

 Atsiskaityta su NMA.
10.

„Šilalės rajono vietos plėtros

2007-2013 m. strategija“ 

įgyvendinimas, įgyvendinimo

laikotarpis 2010 08-2015 09 30,

sutarties Nr. 4VP-KT-

10-1-000204-PR001

Lietuvos kaimo plėtros,     Lietuvos kaimo plėtros

2007-2013 m. programos    krypties „LEADER

metodo įgyvendinimas“      priemonės „Vietos plėtros    strategijų įgyvendinimas“,    projekto vertė 8,83 mln. Lt,  iš jų 1, 4845 mln. Lt           Strategijos įgyvendinimo      administravimui.

Vietos plėtros       strategija įgyvendinta atsižvelgiant į strategijoje numatytus

prioritetus ir        priemones. Šilalės rajone įgyvendinti 59 vietos projektai. 

Įgyvendintą strategiją    galima parsisiųsti čia.

Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.
11.

"Šilalės VVG VPS rengimas", įgyvendinimo laikotarpis 2015 03 30 - 2016 01 31.

2015 m. liepos 14 d. paramos sutartis Nr. 42PP-KT-14-1-05325

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Leader" veiklos srities "Parengiamoji parama", projekto vertė 9000 Eur

Projekto metu Šilalės VVG surinko informaciją apie VVG teritorijos žmonių poreikius, identifikuodama tikslinių gyventojų grupių interesus bei problemas ir tuo pačiu siekdama, kad surinkta informacija reprezentuotų visos teritorijos kaimo gyventojų nuomones. Gyventojų poreikiams išsiaiškinti buvo derinami kiekybiniai ir kokybiniai gyventojų poreikių tyrimo metodai: dokumentų ir statistinės informacijos analizė, anketinis vertinimas, seniūnijų grupinės apklausos, projektinių pasiūlymų rinkimas. 

Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.