Strategija įgyvendinama pagal šiuos prioritetus:

VPS prioritetas Nr.1 „Veiklos įvairinimas ir užimtumo didinimas kaimo vietovėse“:

Prioriteto Nr. 1 priemonė „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6). Priemonės tikslas –padidinti verslumo lygį kaimo vietovėse, lengvinant darbo vietų kūrimo ir veiklos įvairinimo sąlygas, didinant užimtumą. Priemonės veiklos sritys:

  1. Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

2. „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

3. „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse, skatinant aplinkos apsaugos ir klimato kaitos švelninimą“ (kodas

LEADER19.2-SAVA-7).

Prioriteto Nr. 1 priemonė „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-4). Priemonės tikslas – skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą ir realizavimą, lengvinant žemės ūkio subjektų dalyvavimą ekonominės veiklos įvairinimo procesuose. Priemonės veiklos sritis – „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (LEADER-19.2-4.2).

VPS prioritetas Nr.2 „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“:

Prioriteto Nr. 2 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1). Priemonės tikslas – skatinti socialinį verslumą, lengvinant darbo vietų kūrimo sąlygas, sprendžiant socialines vietos problemas, mažinant skurdo riziką VVG teritorijoje.

Prioriteto Nr. 2 priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2- SAVA-6). Priemonės tikslas – padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinant gyventojų užimtumą, gerinant VVG teritorijos gyventojų gyvenimo kokybę, socialinę ir ekonominę aplinką.

Prioriteto Nr. 2 priemonė „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). Priemonės tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas saugoti vietos kultūros savitumą, tradicijų tęstinumą, puoselėjant tautinį paveldą ir tradicinius amatus.

VPS prioritetas Nr. „Žinių bazės vystymas kaimo vietovėse“:

Prioriteto Nr. priemonė „Vietos projektų  potencialių pareiškėjų,  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3). Priemonės tikslas – didinti žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, vykdant vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymą ir diegiant įgūdžius.