Eil. Nr.Projekto pavadinimas,įgyvendinimo laikotarpis,paramos sutartis             
                                                  
Rėmėjas, projektovertė,paramos suma, Lt                                               Trumpas projektoaprašymas                                       Pastabos
1.„Mes atstovaujameŠilalės rajoną“ ,sutarties Nr. B6-369Šilalės rajonoadministracija,paramos suma 2000 LtLietuvos irbendruomenių vėliavųįsigijimui, sudalyvavimuisąskrydyjeĮgyvendinta, atsiskaityta su Šilalės rajono administracija.
2.„Šilalės rajono kaimovietovių plėtrosstrategijos siekiantgyvenimo kokybėsgerinimo, rengimas“,įgyvendinimo laikotarpis 2008 0908 –2009 12 31, sutartiesNr. PVII2-7-08-1Lietuvos kaimo plėtros2007-2013 m. programospriemonės „Parama VVGveiklai, įgūdžiams įgyti iraktyviai pritaikyti“antrosios veiklos sritį„Techninė parama kaimovietovių studijoms atlikti,vietos plėtros strategijomsrengti ir (arba) atnaujinti,asmenims, rengiantiemsarba atnaujinantiems vietosplėtros strategiją, mokyti“,paramos suma 69 056 LtParengta „Šilalėsrajono kaimo vietoviųplėtros strategija“Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.
3.„Šilalės rajonopartnerystės VVGpatalpų sutvarkymas“,įgyvendinimo laikotarpis2008 10 09 –2009 07 09,sutartiesNr. KB/08-79Lietuvos valstybėsbiudžetas, Valstybės paramakaimo bendruomenėms irvietos veiklos grupių veiklairemti, paramos suma 25000 LtSuremontuotos Šilalėsr. VVG patalposNepriklausomybės g. 1.Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.
4.„Biuro baldų remontas“Įgyvendinimo laikotarpis 2009m.,sutarties Nr.B6-119(P)Šilalės rajono savivaldybėsadministracija, paramossuma 1 600 LtSuremontuoti biurobaldaiĮgyvendinta, atsiskaityta Šilalės r. Savivaldybės administracijai.
5. „Bendradarbiaudami ir          bendraudami -mes galime daug“,        įgyvendinamaslaikotarpis 2011 02 22 – 2011 12 22 Lietuvos kaimo plėtros,     Lietuvos kaimo plėtros2007-2013 m. programos       priemonės „Techninė        pagalba“ veiklos srities      „Nacionalinis kaimo tinklas“, projekto vertė 20 tūkst. Lt. Atliekamas tyrimas, kurio metu siekiama išsiaiškinti vietovėsišskirtinį kulinarinį paveldą ir ypatumus, kuriuos būtų galimaplėtoti. Tyrimo rezultatai aptariami baigiamojoje konferencijoje, viešinimaspadalomąją medžiaga bei internetinėje VVG svetainėje.   Atliktas tyrimas,       rezultatai pristatyti    baigiamojoje konferencijoje 2011-06-03 (tyrimo rezultatus galite rasti čia). Atsiskaityta su NMA.
6.,,Krašto pažinimas – investicija į ateitį“, įgyvendinimo laikotarpis 2011 08 01 – 2012 07 31Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas“. Projekto vertė 15 tūkst. Lt.Atliekamas tyrimas, kurio rezultatai pristatomi baigiamojoje konferencijoje.Įgyvendinta, Atsiskaityta su NMA.
7.„Krašto vizija kaimo jaunimo      akimis“Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013m.programos priemonę „Techninė pagalba“. Projekto vertė 20 tūkst. Lt Atliekamas tyrimas (apklausa) kurio metu siekiama išsiaiškinti kaip kaimo jaunimas mato Šilalės kraštą ateityje ir kaip juos įtraukti į krašto plėtros procesus. Atliktas tyrimas, rezultatai pristatyti baigiamojoje konferencijoje 2013-02 01,Atsiskaityta su NMA.
8.Tinklo valdymasLietuvos kaimo tinklo veiksmų programos kryptis „Tinklo valdymas“.Tinklo narių kelionė ir į kitus renginius susijusius su Tinklo veikla, konferencijų rengimas susijusius su kaimo plėtros programų įgyvendinimu.Atsiskaityta su NMA.
9.„Siekime žinių – tikslųįgyvendinimui“, įgyvendinimolaikotarpis 2011 01 10 – 2013 10 30,2011 02 08 d. sutartis Nr. 4PV-KT-10-1-003226 Lietuvos kaimo plėtros         2007-2013 m. programos       priemonės „Parama VVG       veiklai, įgūdžiams įgyti ir      aktyviai pritaikyti“ veiklossričių „Parama vietos           plėtros  strategiją              įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir        „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių   VVG teritorijoje aktyvumui    skatinti“ projekto vertė 300 tūkst. Lt. 
VVG valdybos, jos       narių ir strategiją      administruojančiųnarių, bei potencialių    vietos    projektų pareiškėjų     gebėjimų,        kompetencijos, įgūdžiųstiprinimas ir               mokymas.
 Atsiskaityta su NMA.
10.„Šilalės rajono vietos plėtros2007-2013 m. strategija“ įgyvendinimas, įgyvendinimolaikotarpis 2010 08-2015 09 30,sutarties Nr. 4VP-KT-10-1-000204-PR001Lietuvos kaimo plėtros,     Lietuvos kaimo plėtros2007-2013 m. programos    krypties „LEADERmetodo įgyvendinimas“      priemonės „Vietos plėtros    strategijų įgyvendinimas“,    projekto vertė 8,83 mln. Lt,  iš jų 1, 4845 mln. Lt           Strategijos įgyvendinimo      administravimui.Vietos plėtros       strategija įgyvendinta atsižvelgiant į strategijoje numatytusprioritetus ir        priemones. Šilalės rajone įgyvendinti 59 vietos projektai. Įgyvendintą strategiją    galima parsisiųsti čia.Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.
11.„Šilalės VVG VPS rengimas“, įgyvendinimo laikotarpis 2015 03 30 – 2016 01 31.2015 m. liepos 14 d. paramos sutartis Nr. 42PP-KT-14-1-05325Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ veiklos srities „Parengiamoji parama“, projekto vertė 9000 EurProjekto metu Šilalės VVG surinko informaciją apie VVG teritorijos žmonių poreikius, identifikuodama tikslinių gyventojų grupių interesus bei problemas ir tuo pačiu siekdama, kad surinkta informacija reprezentuotų visos teritorijos kaimo gyventojų nuomones. Gyventojų poreikiams išsiaiškinti buvo derinami kiekybiniai ir kokybiniai gyventojų poreikių tyrimo metodai: dokumentų ir statistinės informacijos analizė, anketinis vertinimas, seniūnijų grupinės apklausos, projektinių pasiūlymų rinkimas. Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.