Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė (toliau  – VVG ) yra savanoriška asociacija, telkianti Šilalės rajono fizinius ir juridinius asmenis bei siekianti įgyvendinti ilgalaikes kaimo plėtros priemones. Partnerystės organizacija atstovauja Šilalės rajono kaimo gyventojų interesams.

Organizacijos įsteigimo data 2007 m. gegužės 10 d. Įregistravimo data 2007 m. birželio 13 d. Tikslas – skatinti kaimo gyventojus galvoti apie jų vietovės ateities perspektyvas. Atstovavimas įvairiems sektoriams, konsultavimasis su bendruomenėmis, vietos valdžia, verslininkais, iniciatyvos iš „apačios“ skatinimas, kaimo gyventojų poreikių ištyrimas, vietos plėtros strategijos parengimas, novatoriškų kaimo plėtros projektų inicijavimas, konsultavimas, finansinių išteklių vietos plėtros strategijai įgyvendinti paieška, strategijos įgyvendinimo priežiūra. Siekiama, kad moterys ir jaunimas būtų kaimo vietovių plėtros svarbi dalis. 

VVG stengiasi įgyvendinti kaimo novatoriškumo plėtros principą, įtraukti iniciatyvius vietos gyventojus į vietos problemų sprendimo būdus. Todėl parengtoje strategijoje numatyti veiksmai, kurie bus įgyvendinti pirmą kartą įvairiose kaimo vietovėse, įtrauktos tiesioginės tikslinės grupės ir kaimo gyventojai, kurių poreikiai ir siekiai atsispindi strateginiuose sprendimuose.

VVG strategija – tai integruotas atsakas į rajono plėtros poreikius, siekiant subalansuotos visų sektorių plėtros. Strateginiai sprendimai priimami derinant kaimiškųjų vietovių socialinę, ekonominę, aplinkosauginę veiklą.

 Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vizija – patraukli gyventi ir dirbti, bendruomeniškumo ir partnerystės vertybėmis paremta gyvenamoji aplinka, kurioje sudarytos palankios sąlygos kurti ir plėtoti verslus, veikia stiprūs bendradarbiavimo mechanizmai, prieinamos bendrosios ir socialinės paslaugos, atitinkančios vietos gyventojų poreikius, VVG teritorija garsėja kultūra, papročiais, kultūriniu paveldu, sudarytos sąlygos nuolatiniam gyvenimo kokybės gerinimui.

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės misija – būdami patikima, vieša ir kompetentinga organizacija, sudarome sąlygas VVG teritorijos gyventojams kuo paprastesniu būdu pasinaudoti parama kaimo plėtrai, skatiname kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimo struktūrų kūrimąsi, išteklių telkimą, kad parama būtų įsisavinama kuo efektyviau, būtų vykdomos ilgalaikės plėtros iniciatyvos, paremtos sektorių partneryste, taip pat aktyviname kaimo gyventojus, siekiant, kad parama kaimo plėtrai pasiektų kuo daugiau naudos gavėjų, kad parama būtų skirta aukščiausios kokybės ir daugiausiai pridėtinės vertės kuriančioms iniciatyvoms. Plėtodami teritorinius ir tarptautinius ryšius su partneriais siekiame įsisavinti gerąją patirtį, vykdyti novatoriškas veiklas pasitelkiant teritorinius ir tarptautinius projektus, siekiant kuo didesnės VVG teritorijos pridėtinės vertės kūrimo. 

Kas yra Leader (programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale” (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka) – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kurių pagalba siekiama pristatyti ir išbandyti naujas metodikas ir koncepcijas, įgyvendinant svarbias priemones, bei integruoti jas į pagrindines ES programas.

Programa skirta kaimo plėtrai, skatinant vietos iniciatyvas ir įvairių kaimo plėtros dalyvių partnerystę. Programa siekiama padėti kaimo gyventojams kelti jų gyvenamosios vietovės gyvenimo kokybę bei ekonominę gerovę, įgyvendinant integruotas kaimo plėtros strategijas, parengtas vadovaujantis teritorijos vientisumo principu.

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė yra Vietos veiklos grupių tinklo narė ir dalyvauja jo veikloje. Daugiau apie tinklą ir jo veiklą galite susipažinti paspaudus ant logotipo: