Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas”, „papirkimas”) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginti asmens elgesys, piknaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piknaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piknaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Korupcijos prevencija teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė (toliau – Šilalės VVG) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Aktualios nuorodos:
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba
Transparency International Lietuvos skyrius

Asmeninius arba anoniminius pranešimus apie galimos korupcijos, neskaidraus ir nesąžiningo VPS vykdytojos darbuotojų ir (ar) VPS vykdytojos valdymo organų narių veikimo ir (ar) neveikimo atvejus, viešųjų ir privačių interesų konfliktus prašome siųsti el. paštu silalesvvg@gmail.com.

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai ir VVG valdybos nariai pateikia privačių interesų deklaracijas PINREG, yra išklausę mokymus temomis: „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizika viešuosiuose pirkimuose. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“; „Korupcijos samprata“; „Interesų konfliktai“; „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“. VVG administracijos darbuotojai ir VVG valdybos nariai, kiekvienas asmeniškai gali pagilinti /atnaujinti žinias apie korupciją Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) mokymų platformoje: https://emokymai. stt.lt/. Šioje mokymų platformoje galima mokytis, atlikti testą ir gauti sertifikatą.