Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3 tęsiamas (2012-04-26 – 2012-07-04)

 

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė

Nepriklausomybės g. 1, 75133 Šilalė,

Tel. 8 449 52311

Faks. 8 449 52311

El. paštas: silalesvvg@gmail.com

Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: pirmininkė Teresė Jankauskienė tel. 8 662 22 818,  projekto finansininkė Odeta Krasauskienė tel. 8 662 42 265

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimasŠilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija
Strategijos prioritetas (-ai)I prioritetas. KAIMO VERSLŲ IŠPLĖTIMAS IR SĄLYGŲ JIEMS SUDARYMASII prioritetas. BENDRUOMENIŠKUMO GERINIMAS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PATRAUKLUMO DIDINIMAS
Pagrindiniai Strategijos tikslaiI prioriteto tikslas – plėtoti verslų įvairovę, skatinant kaimo žmones novatoriškai vertinti savo galimybes ir aktyviai imtis verslo.II prioriteto tikslas – ugdyti brandžią rajono bendruomenę, kuri pajėgtų ir gebėtų gerinti gyvenimo kokybę ir gyvenamąją aplinką.
Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys)I prioriteto priemonės:1.1. Kaimo gyventojų verslumo skatinimas.Veiklos sritys pagal šią priemonę:1.1.1. Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos;1.1.2. Kaimo turizmo veiklos skatinimas;1.1.3. Parama verslo kūrimui ir plėtrai.
II prioriteto priemonės:2.1. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.Veiklos sritys pagal šią priemonę:2.1.1. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams (galimos projektų idėjos pagal šią sritį: bendruomenės patalpų rekonstrukcija ir pritaikymas; bendruomenės pastatų atnaujinimas ir pritaikymas (rekonstrukcija ir kt.) įvairiems gyventojų poreikiams; tradicinių amatų centrų kūrimas, įskaitant tradicinių amatų prekyviečių įrengimą; pastatų – vertingų kultūros paveldo objektų – išsaugojimas ir atnaujinimas (koplytėlės, klėtys ir pan.), nuotekų ir vadentvarkos tvarkymas (įrengimai));2.1.2. Visuomeninės paskirties erdvių tvarkymas ir įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio praleidimui (galimos projektų idėjos pagal šią sritį: sporto aikštynų ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimas; pakrančių sutvarkymas bei poilsio zonų įrengimas; istorinę, etninės kultūros, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkybos darbai, informacinių stendų įrengimas).
Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdasKvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama 2 359 071,00 Lt (du milijonai trys šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyniasdešimt vienas litas):I prioritetas – 350 000,00 Lt (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių  litų);II prioritetas  – 2 009 071,00 Lt (du milijonai devyni tūkstančiai septyniasdešimt vienas litas). Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma pagal priemones ir veiklos sritis:1.1 Priemonė „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ – 350 000,00 Lt (trys šimtai   penkiasdešimt tūkstančių litų), iš jų:1.1.1. veiklos sritis „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ – 50 000,00 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų). Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 50 000,00 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų).1.1.2. veiklos sritis „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ – 100 000,00 Lt (vienas šimtas tūkstančių litų). Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 50 000,00 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų).1.1.3. veiklos sritis „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ – 200 000,00 Lt (du šimtai  tūkstančių  litų). Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 100 000,00 Lt (vienas šimtas  tūkstančių  litų).2.1. Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ – 2 009 071,00 Lt (du milijonai devyni tūkstančiai septyniasdešimt vienas litas), iš jų:2.1.1. veiklos sritis „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ – 1 708 071,00 Lt (vienas milijonas septyni šimtai aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt vienas litas). Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 150 000,00 Lt (vienas šimtas  penkiasdešimt tūkstančių litų).2.1.2. veiklos sritis „Visuomeninės paskirties erdvių tvarkymas ir įrengimas  rekreacijai bei turiningo laisvalaikio praleidimui“-301 000,00 Lt (trys šimtai vienas tūkstantis). Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 43 000,00 Lt (keturiasdešimt trys tūkstančiai litų). Paramos intensyvumas pagal priemones:1.1. Priemonė „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“1.1.1 veiklos sritis „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ finansuojama nuo 65 iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų;1.1.2. veiklos sritis „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ finansuojama nuo 45 iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų;1.1.3. veiklos sritis „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ finansuojama nuo 65 iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų2.1. Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų;

Išlaidų apmokėjimo būdas pagal I prioriteto, priemones ir veiklos sritis:-išlaidų kompensavimo.
Išlaidų apmokėjimo būdas pagal II prioriteto, priemones ir veiklos sritis:-išlaidų kompensavimo su avansu.
Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjaiPagal I prioriteto priemonės Kaimo gyventojų verslumo skatinimas” veiklos sritis paraiškas gali teikti:Pagal 1.1.1. veiklos sritį „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“:- ūkininkas, kuris ne mažiau 12 mėnesių nepertraukiamai iki paramos paraiškos pateikimo valdo ūkį, kurio dydis visą šį laikotarpį yra prilyginamas ne mažiau kaip 1 EDV;- kaimo gyventojas, nustatyta tvarka įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kurios dydis 12 mėnesių nepertraukiamai iki paramos paraiškos pateikimo yra prilyginamas ne mažiau kaip 1 EDV, ir užsiimantis žemės ūkio veikla;- labai maža, maža ar vidutinė įmonė, užsiimanti žemės ūkio veikla, ir ne mažiau kaip 12 mėnesių nepertraukiamai iki paramos paraiškos pateikimo valdanti žemės ūkio valdą, kurios dydis visą šį laikotarpį yra prilyginamas ne mažiau kaip 1 EDV;
Pagal 1.1.2 veiklos sritį „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“: ūkininkai arba kaimo gyventojai, ne jaunesni kaip 18 metų, iki paramos paraiškos pateikimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
Pagal 1.1.3 veiklos sritį „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“: – veikiantis ar naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;- kaimo gyventojas.
Pagal II prioriteto priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritis paraiškas gali teikti:Pagal 2.1.1veiklos sritį “Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams”:- kaimo bendruomenė;- kelios kaimo bendruomenės;- NVO veikiančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu;  – kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys;   – pagal partnerystės sutartį su savivaldybe veikianti kaimo bendruomenė;   – savivaldybė.Pagal 2.1.2 veiklos sritį „Visuomeninės paskirties erdvių tvarkymas ir įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio praleidimui“:   – kaimo bendruomenė;   – kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys;   – savivaldybė;   – pagal partnerystės sutartį su savivaldybe veikianti kaimo bendruomenė;   – NVO organizacijos.
Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarkaVietos projekto paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos vietos projekto paraiškos nepriimamos. Paraiška ir jos priedai turi būti surinkti kompiuteriu ir atspausdinti. Ranka užpildytos vietos projektų paraiškos ir jų priedai nepriimami. Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos originalas, kurio pirmajame puslapyje nurodoma ORIGINALAS, vietos projekto paraiškos kopija, kurios pirmajame puslapyje nurodoma KOPIJA, ir vietos projekto paraiškos versija elektroninėje laikmenoje. Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegta į atskirus segtuvus.Vietos projekto paraiškos originalo ir jos kopijos turinys privalo sutapti. Jeigu vietos projekto paraiškos originalo ir jos kopijos turinys, įskaitant visus priedus, nesutampa, strategijos vykdytojas turi vadovautis vietos projekto paraiškos originalu.Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra); jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti jis pats arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas notaro). Kitais būdais (pvz., atsiųsta registruotu laišku faksu arba elektroniniu paštu arba įteiktos pašto kurjerio) arba kitais adresais pateiktos vietos projektų paraiškos nepriimamos.
Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpisnuo 2012-04-26 8.00 val.iki   2012-07-04 16.00 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šioje interneto svetainėje      www.silalesrvvg.lt. Taip pat juos nemokamai galima gauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė.

Vietos projektų paraiškos priimamos: Nepriklausomybės g. 1, 75133 Šilalė, tel. 8 449 52311