NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ PRIPAŽINIMAS

Šiuolaikinės visuomenės kiekvienas narys mokosi visur ir visada, nes mokymas ir mokymasis jau nepriklauso vien tik švietimo institucijų sferai. Jis vyksta darbo vietoje, dalyvaujant savanoriškoje veikloje, laisvalaikio metu, mokantis neformaliojo mokymosi institucijoje, stažuotėse, kursuose, seminaruose, mokymuose, savarankiškai mokantis ir pan. Svarbu yra ir tai, kad mokymasis ne visuomet būna sąmoningas ar vyksta pagal suplanuotą mokymosi situaciją. Todėl šiandien aktualu suaugusiajam suteikti progą gauti individualų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimą, kad jie būtų pripažinti lygiaverčiais universitetiniam išsilavinimui.

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas (KU TSI) dalyvauja projekto „Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001) veikloje kuriant neformaliuoju būdu įgytų žinių bei įgūdžių vertinimo ir pripažinimo sistemą ir siekiant ją taikyti universitetinėse studijose.  Mokymosi pasiekimų, įgytų neformaliuoju ir savaiminiu būdu pripažinimas ir jų prilyginimas universiteto studijų programos, atitinkamų studijų dalykams bei jų formalizavimas suteikiant studijų kreditus ir užtikrinant galimybę tęsti studijas universitete, pagal atitinkamą studijų programą – tampa realybe.

Aukštasis mokslas tampa vis lankstesniu, efektyvesniu ir ekonomiškesniu. To siekiama didinant formaliojo mokymosi programų prieinamumą ir jų lankstumą, skatinant suaugusiuosius dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese bei profesiškai tobulėti, sudarant sąlygas studijų programos dalį pasirinkti pagal savo individualią profesinę bei mokymosi patirtį.

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimo gali siekti: suaugusieji, ne jaunesni nei 23 metų; turintys ne mažesnę nei 3 metų profesinės veiklos patirtį, nepriklausomai nuo to ar šiuo metu yra užimti ar neužimti darbo rinkoje; dėl įvairių priežasčių „iškritusieji“ iš universitetinių studijų ir siekiantys jas užbaigti. Visiems suaugusiems, norintiems studijuoti universitete pagal Andragogikos, Socialinės pedagogikos, Vaikystės pedagogikos (Informatikos, Socialinio darbo bendruomenėje, Anglų filologijos – numatytos vykdyti artimiausiu metu) programas ir turintiems neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų, KU TSI sudaro galimybę dalyvauti jų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai gali būti įskaityti kaip dalis universitetinio išsilavinimo, iki 50 proc. atitinkamos studijų programos apimties studijų kreditais ir užtikrinama teisė tęsti toliau studijas universitete, siekiant aukštojo mokslo diplomo. Dalyvavimas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje suteikia galimybę įgyti bakalauro diplomą per kur kas trumpesnį laiką bei mažesniais finansiniais ištekliais.

Pageidaujančius registruotis neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrai  kreiptis
Klaipėdos universitetas

Tęstinių studijų institutas

Sportininkų g. 13, LT- 92257 Klaipėda

Tel. (8 46) 398585, 8 615 82754

Faks. (8 46) 398572                                                

El. paštas: lina.seibutyte@ku.lt