Šilalės r. partnerystės VVG narių susirinkimas

Rugpjūčio 5 d. Šilalės r. partnerystės VVG nariai rinkosi į visuotinį susirinkimą.

Susirinkimo metu:

  • patvirtinti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės naujos redakcijos įstatai;
  • Atsižvelgiant į VPS atrankos taisyklių reikalavimus  dėl 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas“ ir naujai patvirtinta įstatų redakcija,  išrinkta  nauja valdyba, pagal naujus reikalavimus, kurie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams;
  • Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2014-2020 m. laikotarpio veiklai buvo sudarytos šios darbo grupės:
  1. Ryšių su visuomene darbo grupė
  2. Kaimo jaunimo aktyvinimo darbo grupė
  3. Ekonominės kaimo plėtros darbo grupė
  4. Socialinės ir kultūrinės plėtros darbo grupė
  • Pirmininkė  Teresė  Jankauskienė trumpai pristatė koks finansavimas numatomas naujajame 2014-2020 m. laikotarpyje. Nariai aptarė naujojo 2014-2020 metų laikotarpio vietos plėtros strategijos rengimo eigą, atliktus ir planuojamus darbus.
  •    Pirmininkė trumpai pristatė 2007-2013 m. strategijos įgyvendinimą, informavo, kad visi rodikliai pasiekti, strategija įgyvendinta sėkmingai. Siūloma viešinti šios strategijos įgyvendinimo rezultatus, kad sudominti potencialius pareiškėjus dėl paramos ir naujuoju 2014-2020 m. laikotarpiu. 
  •  Susirinkimo pabaigoje visus pakvietė 2015 m. rugpjūčio 25 d. dalyvauti Šilalės r. VVG strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ baigiamojoje konferencijoje.