SVARBU: Patikslinti kvietimo Nr. 13 ir kvietimo Nr. 14 finansavimo sąlygų aprašai

Atsižvelgiant į tai, kad rengiant finansavimo sąlygų aprašus (toliau – FSA) 13 ir 14 kvietimui teikti vietos projektų paraiškas, buvo vadovaujamasi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (2016 m.  rugsėjo 21 d. redakcija, pagal Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-544) (toliau – Taisyklės), kuriose numatyta Vietos plėtros strategiją įgyvendinti iki 2023 m. rugsėjo 1 d., todėl FSA buvome nurodę papildomą vietos projekto vykdytojų įsipareigojimą „Įsipareigoja, kad Vietos projektas neviršys tinkamo įgyvendinimo laikotarpio – iki 20 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos (įgyvendinimo trukmė nurodoma paramos paraiškoje), bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gegužės 1 d.“ . Kadangi  2021 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu  Nr. 3D-352 buvo pakeistos Taisyklės ir vadovaujantis jomis Šilalės VVG Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas pratęstas iki 2024 m. lapkričio 5 d., siekiant neužkirsti kelio projekto vykdytojams sėkmingai įgyvendinti likusius patvirtintus projektus, patikslintos šios FSA:

  • 13 kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2 FSA  4.3.2.4. papunktis;
  • 14 kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 FSA 4.3.2.2. papunktis.

Su pakeitimais galite susipažinti Skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas” arba paspaudus nuorodas:

13 kvietimo FSA https://drive.google.com/drive/folders/1lm3IrNR_jW7loUO0Mkob0grr–dKelw-

14 kvietimo FSA https://drive.google.com/drive/folders/1JtJJU9keN2xN5euwfpKDxFibBq3vpfl0