Vyko Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas

2019 m. lapkričio 14 d. 15 val. įvyko Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtyinti naujai deleguoti valdžios atstovai iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą.

Pirmininkė pristatė Strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija“ (toliau – strategija) prioritetus ir reikalavimus vietos projektų teikimui, skatino generuoti idėjas projektų ruošimui. Nariai buvo informuoti, apie strategijos įgyvendinimą.

VPS projekto vadovė Teresė Jankauskienė visų narių prašė paraginti savo kaimo vietovių juridinius, fizinius asmenis, ūkininkus ir kt., teikti projektus pagal Šilalės r. VVG 2014-2020 metų strategiją, nukreipti investicijas į skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimą, didinant kaimo gyventojų užimtumo galimybes ir ekonominį gyvybingumą įgyvendinant viešosios infrastruktūros tvarkymo ir paslaugų kaime prieinamumo gerinimo projektus. VPS yra orientuota į gyventojų poreikių tenkinimą, ir į ilgalaikių problemų sprendimą, t. y. darbo vietų kūrimą, užimtumą, vietovės konkurencingumo didinimą, išteklių telkimą bendroms veikloms. Diskutuojant, buvo prieita prie bendro sutarimo, kad labiausiai reikalingi projektai, susiję su darbo vietų kūrimu, užimtumo didinimu, paslaugų prieinamumo didinimu, socialinių paslaugų kūrimu ir plėtojimu kaime, tradicijų išsaugojimu, bendradarbiavimu ir bendrų veiklų vykdymu, įgūdžių ir žinių įgijimu, ypač akcentuojant jaunų asmenų ir moterų užimtumo didinimą, sudarant sąlygas naujų idėjų atsiradimui, esamų koregavimui, kiek įmanoma didesniam vietos plėtros dalyvių įsitraukimui į VPS įgyvendinimą, sudarant sąlygas vietos projektų konkurencijai. Visų bendrai išdiskutuota ir sutarta informuoti, paraginti savo aplinkoje gyvenančius kaimo gyventojus tapti projektų pareiškėjais.

Susirinkimo pirmininkė atkreipė dėmesį, kad bendruomenėms, NVO, verslo atstovams, norint gauti paramą pagal kai kurias VPS „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis, reikalingas savo prisidėjimas (pagal atskiras priemones prisidėjimo procentas yra skirtingas), kurių vienas iš būdų – prisidėjimas savo arba skolintomis lėšomis. Populiariausi finansavimo šaltiniai yra bankai ir kredito unijos. Pirmininkė skatino atsižvelgti į galimus finansavimo šaltinius, taip pat skatino telkti savo finansinius išteklius reikalingus prisidėjimui vietos projektų įgyvendinime.

Pirmininkė T. Jankauskienė trumpai pristatė 2014-2020 metų strategijos įgyvendinimą, džiaugėsi jau paskelbtų 8 kvietimų surinktomis paraiškomis susijusiomis su verslu, mokymais, socialiniu verslu. Gauti 13 projektų, kuriuose numatyta įkurti net 20 naujų darbo vietų (dalis jų jau sukurtos). Ragino bendruomenes bendradarbiauti ir teikti vietos projektus susijusius su darbo vietų kūrimu, inovatyvumu, paslaugomis ir pan. pagal Šilalės strategiją „Šilalės rajono 2014-2020 metų  kaimo plėtros strategija“. Pirmininkė akcentavo, kad labai svarbu į veiklas įtraukti jaunimą, kitus galimus partnerius, kad būtų stiprinama partnerytė. Pirmininkė T. Jankauskienė ragino bendruomenes vienytis ir įgyvendinti vietos projektus vardan Šilalės krašto geresnės ateities.