Paskelbtas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.4

 

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė

Lokystos g. 36, 75129 Šilalė,

Tel. 8 449 52311

Faks. 8 449 52311

El. paštas: silalesvvg@gmail.com

Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: pirmininkė Teresė Jankauskienė tel. 8 662 22 818

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimasŠilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija
Strategijos prioritetas (-ai)II prioritetas. BENDRUOMENIŠKUMO GERINIMAS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PATRAUKLUMO DIDINIMAS
Pagrindiniai Strategijos tikslaiII prioriteto tikslas – ugdyti brandžią rajono bendruomenę, kuri pajėgtų ir gebėtų gerinti gyvenimo kokybę ir gyvenamąją aplinką.
Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys)II prioriteto priemonės:2.1. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.Veiklos sritys pagal šią priemonę:2.1.1. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams (galimos projekto idėjos pagal šią sritį: pastatų – vertingų kultūros paveldo objektų – išsaugojimas ir atnaujinimas (koplytėlės, klėtys ir pan.)
Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdasKvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama 204 823,00 Lt (du šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys litai):II prioritetas  – 204 823,00 Lt (du šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys litai). Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma pagal priemones ir veiklos sritis:2.1. Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ – – 204 823,00 Lt (du šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys litai), iš jų:2.1.1. veiklos sritis „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ – 204 823,00 Lt (du šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys litai). Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 204 823,00 Lt (du šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys litai)Paramos intensyvumas pagal priemones:2.1. Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų;Išlaidų apmokėjimo būdas pagal II prioriteto, priemones ir veiklos sritis:-išlaidų kompensavimo su avansu.
Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjaiPagal II prioriteto priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritis paraiškas gali teikti:Pagal 2.1.1veiklos sritį “Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams”:- kaimo bendruomenė;- kelios kaimo bendruomenės;- NVO veikiančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu;  – kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys;   – pagal partnerystės sutartį su savivaldybe veikianti kaimo bendruomenė;   – savivaldybė.
Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarkaVietos projekto paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos vietos projekto paraiškos nepriimamos. Paraiška ir jos priedai turi būti surinkti kompiuteriu ir atspausdinti. Ranka užpildytos vietos projektų paraiškos ir jų priedai nepriimami. Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos originalas, kurio pirmajame puslapyje nurodoma ORIGINALAS, vietos projekto paraiškos kopija, kurios pirmajame puslapyje nurodoma KOPIJA, ir vietos projekto paraiškos versija elektroninėje laikmenoje. Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegta į atskirus segtuvus.Vietos projekto paraiškos originalo ir jos kopijos turinys privalo sutapti. Jeigu vietos projekto paraiškos originalo ir jos kopijos turinys, įskaitant visus priedus, nesutampa, strategijos vykdytojas turi vadovautis vietos projekto paraiškos originalu.Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra); jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti jis pats arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas notaro). Kitais būdais (pvz., atsiųsta registruotu laišku faksu arba elektroniniu paštu arba įteiktos pašto kurjerio) arba kitais adresais pateiktos vietos projektų paraiškos nepriimamos.
Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpisnuo 2013-04-02 8.00 val.iki   2013-05-10 16.00 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šioje interneto svetainėje      www.silalesrvvg.lt. Taip pat juos nemokamai galima gauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje Lokystos g. 36, LT-75129 Šilalė.

Vietos projektų paraiškos priimamos: Lokystos g. 36, 75129 Šilalė, tel. 8 449 52311

___________________________