Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Pavėžėjimo paslaugos socialinės atskirties mažinimui“ 

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Pavėžėjimo paslaugos socialinės atskirties mažinimui“ pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.LEADER-19.2-SAVA-1.

Projekto tikslas – prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo, sukuriant prieinamas pavėžėjimo paslaugas socialiai pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems asmenis, juos įgalinant dalyvauti psichosocialinėse ir užimtumo veiklose.

Vietos projekto uždavinys – sudaryti sąlygas prieinamų pavėžėjimo paslaugų sukūrimui socialiai pažeidžiamiems asmenims, įsigyjant paslaugų sukūrimui reikalingos technikos, įrangos, sukuriant naują darbo vietą. 

Tikslinė projekto grupė: socialiai pažeidžiami ir socialiai atskirti asmenys, gyvenantys Šilalės VVG teritorijoje. 

Projekto metu įsigytas automobilis, padangos, nešiojamas kompiuteris, mobilusis telefonas.

Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.